Veelgestelde vragen en Nuttige Informatie

Praktische zaken

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

’s Ochtends vanaf 7.30 uur maar vóór 8.20 uur kunt u uw kind op de volgende manier absent melden:

 1. Telefonisch inspreken op de voicemail, via telefoonnummer: 023-5555777, optie 1.

Belangrijk is dat u duidelijk de naam, klas en de reden van de absentie aangeeft.

Het is per 1 januari 2018 niet meer mogelijk uw kind via e-mail absent te melden.

Is uw kind te laat?

Te laat komen wordt niet geaccepteerd: elk lesuur dat uw kind te laat komt volgt er een sanctie. Deze strenge regel is bedoeld om leerlingen te stimuleren om op tijd in de les te zijn!

Regeling voor het 1e lesuur (van 8.20 – 8.30 uur):

 1. Uw kind meldt zich bij de conciërgeloge, waar hij/zij als te laat wordt geregistreerd en een te laat briefje meekrijgt.
 2. Tot 8.30 uur worden leerlingen nog toegelaten tot de les.
 3. Is uw kind langer dan 10 minuten te laat dan wordt hij/zij niet meer in de les toegelaten. De leerling verblijft dan de rest van het lesuur in de kantine.
 4. Uw kind maakt direct een afspraak met de conciërges om diezelfde middag nog na te komen.
 5. Er wordt op toegezien dat hij/zij rustig aan het werk gaat.
 6. Als een leerling ongeoorloofd afwezig is dan noteert de docent dit in magister en ontvangen de ouders hier een e-mail over.
Wat zijn de lestijden en waar zijn de lokalen?

Les- en pauzetijden

0e lesuur 7:50 – 8:20
1e lesuur 8:20 – 9:10
2e lesuur 9:10 – 10:00
3e lesuur 10:00 – 10:50
Pauze 10:50 – 11:10
4e lesuur 11:10 – 12:00
5e lesuur 12:00 – 12:50
Pauze 12:50 – 13:20
6e lesuur 13:20 – 14:10
7e lesuur 14:10 – 15:00
8e lesuur 15:00 – 15:50

Lokaalnummers

 • Lokalen 001 t/m 010 zijn op de begane grond van het hoofdgebouw
 • Lokalen Gym1, Gym2, en Gym4 zijn de gymzalen
 • Lokalen T1, T2 en T3 zijn de praktijklokalen in het techniekgebouw
 • Lokalen 101 t/m 116 zijn op de 1e verdieping van het hoofdgebouw
 • Lokalen 201 t/m 209 zijn op de 2e verdieping van het hoofdgebouw
Wanneer heeft mijn kind vakantie?

Schoolvakanties 2019 – 2020

Herfstvakantie
21 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie
23 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie
17 februari 2020 t/m 23 februari 2020

Goede vrijdag en 2e paasdag 
10 april 2020 t/m 13 april 2020

Meivakantie 
23 april 2020 t/m 6 mei 2020

Hemelvaartsdag en vrije dag
21 en 22 mei 2020

2e Pinksterdag
1 juni 2020

Zomervakantie
Vanaf 6 juli 2020 t/m 16 augustus 2020

Vakanties buiten de hierboven vermelde periode worden niet toegestaan.

Hoe kan ik verlof aanvragen voor mijn kind?

U kunt verlof aanvragen door een “Formulier-verzoek-tot-verlof” in te vullen. Vervolgens kunt u dit formulier e-mailen naar:

Team onderbouw (alle 1e en 2e klassen, behalve 2Vbk):  mevr. M. Rijnveld

Team Techniek en ISK: dhr. R. de Mortier

Team Economie en Ondernemen en GTL: mevr. L. Roek

Team Zorg en Welzijn: mevr. L. Roek

 

wanneer zijn de open dagen?

Open dagen

Een informatieavond over VMBO beroepsgericht en GTL voor ouders van groep 8 leerlingen (niet voor leerlingen):

 • Dinsdag 14 januari 2020:  19.00 – 20.30 uur

Onze open dagen voor leerlingen en ouder(s):

 • Dinsdag 4 februari 2020:
  18.30 – 20.30 uur
 • Woensdag 5 februari 2020
  18.30 – 20.30 uur

Een informatieavond/ open huis over VMBO beroepsgericht en MAVO voor zij-instromers voor leerlingen en ouder(s)

 • volgt zsm
Wat zijn de schoolkosten van mijn kind?

Voor de kosten die het Hoofdvaart College niet door het Minisiterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt vergoed, wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze kosten zijn niet verplicht en worden jaarlijks vastgesteld. Echter, als er geen ouderbijdrage zou worden gevraagd dan zou het Hoofdvaart College genoodzaakt zijn de extra activiteiten rondom het onderwijsaanbod en de voorzieningen aanmerkelijk terug moeten brengen. Voor enkele profielen vragen wij wel een verplichte ouderbijdrage (bv. sport, kunst of vakcollege). Hieruit worden de extra uitjes, excursies of kampen betaald die leerlingen die het reguliere onderwijs volgen niet krijgen.

Begin juli krijgt u, behalve informatie over de start van het nieuwe schooljaar, een overzicht met daarin de ouderbijdragen voor het komende schooljaar thuis gestuurd .

Voor inhoudelijke informatie verwijzen we u graag naar: Schoolgids 2018-2019

schoolboeken?

Ouder(s)/verzorger(s) krijgen in de maand juli een bericht van de studieboekhandel over het boekenpakket van hun kind. Zij ontvangen een overzicht met daarop de leermiddelen die aan hun kind in bruikleen worden gegeven (Algemene voorwaarden schoolboeken).

De boeken worden geleverd door boekhandel Van Dijk. (www.vandijk.nl)

De klantenservice is bereikbaar via: 088-2030303 of info@vandijk.nl

Meer informatie vindt u in de Schoolgids 2020-2021

Laptops?

Alle leerlingen werken met (eigen) devices. Deze vallen niet onder de definitie lesmateriaal en zijn zodoende niet gratis. Het Hoofdvaart College biedt ouder(s)/verzorger(s) twee mogelijkheden:

 •  ouders schaffen voor hun kind zelf een laptop aan die voldoet aan de door de school gestelde specificaties;
 •  ouders schaffen de laptop aan via The Rent Company. Dit is het bedrijf die dit voor het Hoofdvaart College organiseert. Ouders betalen in termijnen een bijdrage, waarin ook de verzekering zit. Nadat het volledige bedrag is betaald is de laptop eigendom van de leerling/ouder(s)/verzorger(s). Afspraken rondom het laptopgebruik zijn gemaakt in een gebruikersovereenkomst.

Indien uw  financiële situatie de aanschaf van een laptop niet toelaat is er een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen van maximaal €500. Meer informatie vindt  in de link hieronder en op https://www.meerleergeld.nl/ of https://haarlemmermeergemeente.nl/kindpakket

Factsheet kindpakket gemeente Haarlemmermeer

Leerling ondersteuning

Mijn kind heeft Dyslexie / dyscalculie

Leerlingen met een officiële verklaring kunnen gebruik maken van de faciliteiten:

 • Extra tijd bij toetsen
 • Eindexamen 30 minuten verlenging.

Het kan zijn dat er op de basisschool geen dyscalculie/dyslexie is vastgesteld.
Een screening kan op school plaatsvinden. 

Indien de screening mogelijke dyscalculie of dyslexie uitwijst, worden ouders geadviseerd hun zoon/dochter te laten onderzoeken bij een extern bureau. De kosten voor dit onderzoek zijn voor de ouders.

Leerlingen met dyscalculie en/of dyslexie krijgen een pas zodat duidelijk is dat ze aanspraak kunnen maken op de extra faciliteiten.

De mentor stelt aan het begin van het schooljaar vast van welke faciliteiten de leerling gebruik gaat maken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de mentor.

Leervorderingen

Vanaf leerjaar 1 meten wij of de leerling de overgedragen kennis en vaardigheden goed oppakt en of hij/zij zich ontwikkelt. Het meten van de leervorderingen doen wij op verschillende manieren met verschillende doelstellingen.

Schoolgids 2020-2021

 

 

Pestprotocol

Pesten komt helaas op elke school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich veilig en geborgen voelt op onze school.

Bekijk hier het volledige pestprotocol.

Examens/ PTA’s

Leerjaar 3

In leerjaar 3 krijg je al examentoetsen voor de volgende vakken:

 • culturele & kunstzinnige vorming (CKV)
 • economie & ondernemen
 • lichamelijke opvoeding (LO)
 • maatschappijleer 1
 • mobiliteit & transport
 • produceren, installeren en energie
 • zorg & welzijn

Deze toetsen/verslagen/werkstukken/stages staan opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De resultaten worden meegenomen naar leerjaar 4 en tellen mee bij het bepalen of je in leerjaar 4 geslaagd bent.

De regels met betrekking tot de examentoetsen staan beschreven in het Examenreglement. Het is erg belangrijk voor je om je hier goed aan te houden!

Examenreglement Hoofdvaart College

Naar PTA’s leerjaar 3

leerjaar 4

 

bijlage 04 – Examenreglement Hoofdvaart College

De resultaten van toetsen/verslagen/werkstukken/stages die staan opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) worden meegenomen naar het einde van het schooljaar en tellen mee bij het bepalen of je geslaagd bent.

De regels met betrekking tot de examentoetsen staan beschreven in het Examenreglement. Het is erg belangrijk voor je om je hier goed aan te houden!

Voor de stapelaars van basis naar kader geldt dat er voor het profieldeel een éénjarig PTA komt. Alle keuzedelen uit leerjaar 4 moeten opnieuw worden gedaan op het hogere niveau. Dat geldt dan ook voor het keuzedeel gemaakt in leerjaar 3. Dat zal middels een reparatie traject ook opnieuw moeten worden gedaan op het hogere niveau.

Voor de doublanten geldt dat er voor het profieldeel een éénjarig PTA komt. Alle keuzedelen uit leerjaar 4 moeten opnieuw worden gedaan. Dat geldt dan niet voor het keuzedeel gemaakt in leerjaar 3. Dat cijfer blijft behouden.

Voor afstromers van kader naar basis bij de start van het schooljaar geldt dat zij het hele vierde leerjaar op het lagere niveau doen en dat de cijfers uit leerjaar drie blijven staan. Dit geldt niet voor het rekencijfer.

Voor afstromers van kader naar Basis tussentijds: tussentijds afstromen kan, maar dan blijven de kader cijfers staan tot het moment van afstromen. Daarna wordt er gescoord op Basis. Cijfers worden niet omgerekend.

Afstromers van GTL naar kader in leerjaar 4: Daarvoor komt voor de profieldelen een éénjarig PTA. Het cijfer van het keuzedeel afgerond in leerjaar 3 kan blijven staan, mits dit past bij het gekozen profiel.

Naar PTA’s leerjaar 4

 

Aanmelden

Voorlichting op de basisschool

Het Hoofdvaart College is een aantrekkelijke school voor compleet en veelzijdig vmbo-onderwijs: basisberoepgerichte leerweg, kader beroepsgerichte leerweg en de GTL-route (gemengd/theoretische leerweg).

Hierover komen wij graag bij u op school vertellen:

 • Aan uw leerkrachten, intern begeleiders, directie  en/of 
 • Aan ouders van groep 8

Wanneer u prijs stelt op informatie of voorlichting bij u op school dan kunt u zich wenden tot mevrouw L. Roek (teamleider leerjaar 1 en 2: l.roek@hoofdvaartcollege.nl

Aanmeldformulieren

Hier de aanmeldformulieren downloaden:

Voor basisscholen: Onderwijskundig rapport (OKR) Haarlemmermeer maar liever maken wij gebruik van OSO.

Voor aanleverende VO scholen: Onderwijskundig informatieformulier zij-instroom

Na ondertekening kunt u de formulieren mailen naar info@hoofdvaartcollege.nl

Toelatingsprocedure

Het Hoofdvaart College hanteert een transparant toelatingsbeleid. In de bijlage treft u onze toelatingsprocedure:

Aannamebeleid algemeen

Aannameprocedure leerjaar 1

Toelatingsprocedure leerjaar 2 en 3 schooljaar 2019 2020 (zij instroom)

Aanmelding zij-instromers

Wij hanteren de volgende criteria voor de aanname van zij-instromers:

1. Graag zien we ouder(s) en leerling op de open avond voor zij-instromers op donderdag 14 mei van 19.00 tot 20.30 uur.
2. Het aanmeldingsformulier en de onderwijskundige informatie van de huidige school en basisschool zijn in ons bezit.
3. Tijdens het kennismakingsgesprek met ouder(s)/verzorger(s) en leerling overhandigt de leerling een motivatiebrief en licht deze toe.

Indien er plaats is in de gewenste richting en indien er aan bovenstaande is voldaan, neemt de schoolleiding een beslissing over een mogelijke aanname.

Voor vragen over aanmeldingen zij-instroom kunt u terecht bij de desbetreffende teamleider:
Mevrouw M. Rijnveld: leerjaar 2
Mevrouw L. Roek Economie & Ondernemen, mavo en GTL
De heer R. de  Mortier: Vakcollege Techniek, Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren en Energie
Mevrouw L. Roek: Zorg & Welzijn

U kunt hen het beste bereiken via info@hoofdvaartcollege.nl of anders via het telefoonnummer van de school 023-5555777.

Onderwijskundig informatieformulier zij-instromers (voor huidige (VO)-school)

De School

Hoe werkt het Hoofdvaart College aan haar kwaliteit?

Het Hoofdvaart College werkt voortdurend aan haar kwaliteit. Daarbij is het van belang te weten wat leerlingen, ouders en medewerkers van bepaalde dingen vinden. Immers, meten is weten. Daarom kan het voorkomen dat u wordt uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. 

Als u gevraagd bent een vragenlijst in te vullen krijgt een inlognaam en een wachtwoord. Om toegang te krijgen tot de vragenlijst klikt u op onderstaande link en vult u deze naam en het wachtwoord in. De rest wijst zich vanzelf.

Klik hier om toegang te krijgen.

Op de website Scholen op de kaart staan de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Scholen laten hier zien hoe ze presteren op twintig onderdelen, zoals examens, zittenblijven, lesuitval, personeel en veiligheid. Klik op onderstaande link om meteen de prestaties van het Hoofdvaart College te bekijken.

Scholen op de kaart – Hoofdvaart College.

Ouderraad en medezeggenschap

Het Hoofdvaart College stelt de betrokkenheid van ouders erg op prijs. Ouders worden beschouwd als belangrijke belanghebbenden en daarom worden feed back en input zeer gewaardeerd.

Het Hoofdvaart College heeft  een actieve ouderraad waar enthousiaste ouders/verzorgers zich inzetten voor de school, de leerlingen en ouders/verzorgers. De ouderraad (OR) komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. Bij de OR-vergaderingen is altijd iemand van de schoolleiding vertegenwoordigd.

De OR heeft als taken o.a. het behartigen van de belangen van leerlingen en ouders/verzorgers bij de schoolleiding en de medezeggenschapraad (MR). De OR is het klankbord van en voor de school. Er wordt meegedacht en meebeslist over zaken die voor leerlingen belangrijk zijn zoals veiligheid, lesuitval, voorstellingen, leskwaliteit, pesten en PR.

U kunt de ouderraad bereiken via: ouderraad@hoofdvaartcollege.nl

Antidrugs en diefstalbeleid

Het gebruik en het in bezit hebben van welke drugs dan ook, is niet toegestaan ook al gedoogt de overheid het gebruik en bezit. Ook het verhandelen van drugs op school en in de nabijheid van de school is niet toegestaan.

Bekijk hier het volledige antidrugs en diefstalbeleid.

Leerlingenstatuut

Sinds januari 1993 moet elke school een leerlingenstatuut hebben. Dit is geregeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen. Tevens staan in het leerlingenstatuut de daaruit voortvloeiende verplichtingen van andere geledingen en het bevoegd gezag.

Bekijk hier het leerlingenstatuut.

Sanctiebeleid

Sanctie Stappen Plan

Het Sanctie Stappen Plan (SSP) is bedoeld als hulpmiddel om ongewenst gedrag van leerlingen te registreren en te corrigeren.

Bekijk hier het volledige stappenplan: Sanctie stappenplan

Pin It on Pinterest

Share This