aanmelden

Schooljaar 2019 / 2020

Wat leuk dat je je wilt aanmelden bij het Hoofdvaart College! Om je aan te melden kun je het onderstaand formulier voor het leerjaar waarvoor je wilt aanmelden downloaden, printen en invullen. Deze lever je vervolgens in bij de basisschool. Het Hoofdvaart College wordt dan door basisschool ingelicht en zal, indien nodig, verdere informatie opvragen.

Informatie voor zij-instromers

Informatie voor zij-instromers

Hier kunt u het Onderwijskundig informatieformulier zij-instroom openen.

Wil u dit formulier, voor élke leerling die voor onze school is aangemeld, invullen? In het belang van een zorgvuldige afweging betreffende toelating en plaatsing is het van groot belang dat u alle relevante gegevens betreffende de leerling vermeldt.

Om het toelatingsproces zo spoedig mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u het Onderwijskundig inlichtingenformulier zij-instroom compleet in te vullen en voor 15 mei a.s. per email te sturen naar info@hoofdvaartcollege.nl. Het originele voorblad kunt u, ondertekend, inclusief de bijlagen opsturen naar: Hoofdvaart College – Postbus 23 – 2130 AA Hoofddorp of ook mailen naar het info adres.

Toelatingsprocedure zij-instroom leerjaar 2 en 3 voor schooljaar 2019 – 2020

Onderwijskundige informatie

Direct na de ontvangst van aanmelding wordt aan de toeleverende school voor voortgezet onderwijs het inlichtingenformulier ‘zij-instromers’ toegezonden. In dit inlichtingen formulier worden om de volgende zaken gevraagd:

De aanleverende school voor voortgezet onderwijs levert zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk dinsdag 14 mei aan:

 • het volledig ingevulde inlichtingenformulier ‘zij-instromers’,
 • een volledig ingevulde OPP,
 • minimaal 2 recente rapporten,
 • (indien van toepassing) een populatie bekostiging / LWOO-beschikking,
 • (indiende van toepassing) een dyslexie – of dyscalculieverklaring.
 • Onvolledige informatie van de toeleverende school voor voortgezet onderwijs kan leiden tot een afwijzing van de leerling.

Na ontvangst van de informatie van de toeleverende school zal het Hoofdvaart College in contact treden met de aangegeven medewerker van de afleverende school om de overdracht mondeling toe te laten lichten.

Toelating en plaatsing van leerlingen die voldoen aan de voorwaarden tot gegarandeerde plaatsing :

 • Alle zij-instroom leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd in juni/juli voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek zal o.a. aandacht worden besteed aan de motivatie van de leerling voor het volgen van onderwijs op het Hoofdvaart College.

Op grond van de onderwijskundige informatie, het persoonlijke gesprek, belangstelling én de motivatie van de leerling, kan worden besloten om:

 • de leerling toe te laten.
 • nader overleg te plegen met de toeleverende school voor voortgezet onderwijs.
 • de leerling te testen in geval van twijfel over de capaciteiten en/of op grond van sociaal-emotionele problematiek.
 • de leerling af te wijzen.

Toelating en plaatsing van leerlingen die NIET voldoen aan de voorwaarden tot gegarandeerde plaatsing :

 • De zij-instroom leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd in de laatste schoolweken van het schooljaar voor een intakegesprek om te kijken naar de mogelijkheden voor plaatsing op het Hoofdvaart College. Tijdens dit intakegesprek zal o.a. aandacht worden besteed aan de motivatie van de leerling voor het volgen van onderwijs op het Hoofdvaart College en zal gekeken worden of de leerling past op de beschikbare plekken in de school.

Het gesprek kan pas plaatsvinden na ontvangst van alle benodigde documenten van de toeleverende school voor voortgezet onderwijs zoals eerder aangegeven.

Op grond van de onderwijskundige informatie, het persoonlijke gesprek, belangstelling én de motivatie van de leerling en de beschikbare ruimte in de betreffende klassen, kan worden besloten om:

 • de leerling toe te laten.
 • nader overleg te plegen met de toeleverende school voor voortgezet onderwijs.
 • de leerling te testen in geval van twijfel over de capaciteiten en/of op grond van sociaal-emotionele problematiek.
 • de leerling af te wijzen.  Schoolleiding Hoofdvaart College Hoofddorp.
klassen leerjaar 2 en 3

Ons streven is om in leerjaar 2 en 3 de volgende klassen te formeren :

 • 2 Basis
 • 2 Basis/Kader
 • 2 Kader/GTL
 • 2 GTL
 • 2 Vakcollege Techniek (Basis/Kader)
 • 3 Vakcollege Techniek (Basis/Kader)
 • 3 Basis/Kader, Economie en Ondernemen, Zorg en Welzijn
 • 3 GTL

Vanuit onze onderwijsfilosofie “Leren door te doen”, streven wij naar reguliere klassen van maximaal 24 leerlingen.

De uiteindelijke samenstelling van de klassen is afhankelijk van het aantal zittende leerlingen en het aantal aanmeldingen via zij-instroom voor leerjaar 2 en 3.

 • Plaatsing vindt plaats in volgorde van aanmelding en mate van geschiktheid.
 • De aangemelde leerling en zijn ouders hebben zich moeten laten informeren over de school en zijn mogelijkheden tijdens de informatieavond voor de zij-instroom leerlingen op donderdag 16 mei.
 • Met elke leerling die zich aanmeldt zal na de informatieavond voor zij-instroom, een intakegesprek plaatsvinden.
 • Deze intake zal plaatsvinden in de eerste week van juni 2019.
 • Wanneer ouders hun kind hebben aangemeld voor vrijdag 19 april en op de informatieavond voor zij-instroom leerlingen op donderdag 16 mei aanwezig zijn geweest en de aanleverende school de benodigde documenten heeft aangeleverd voor dinsdag 14 mei, zal rekening gehouden worden in de klassensamenstelling met een plaatsing van de aangemelde leerling. ( = gegarandeerde plaatsing )
 • Indien de ouders hun kind niet hebben aangemeld voor vrijdag 19 april en/of niet op de zij-instroomavond op donderdag 16 mei zijn geweest en/of er geen benodigde documenten vanuit de afleverende school zijn geleverd voor dinsdag 14 mei, kan alleen geplaatst worden in de klassen die nog niet vol zitten. Aanmelding geschiedt door de ouder(s)/verzorger(s).
 • Aanmelding

Veelgestelde vragen

Voorlichting op de basisschool

Het Hoofdvaart College is een aantrekkelijke school voor compleet en veelzijdig vmbo-onderwijs: basisberoepgerichte leerweg, kader beroepsgerichte leerweg en de GTL-route (gemengd/theoretische leerweg).

Hierover komen wij graag bij u op school vertellen:

Aan uw leerkrachten, intern begeleiders, directie  en/of
Aan ouders van groep 8
Wanneer u prijs stelt op informatie of voorlichting bij u op school dan kunt u zich wenden tot mevrouw L. Roek (teamleider leerjaar 1 en 2: l.roek@hoofdvaartcollege.nl

Aanmeldformulieren

Hier de aanmeldformulieren downloaden:

Voor basisscholen: Onderwijskundig rapport (OKR) Haarlemmermeer maar liever maken wij gebruik van OSO.

Voor aanleverende VO scholen: Onderwijskundig informatieformulier zij-instroom

Na ondertekening kunt u de formulieren mailen naar info@hoofdvaartcollege.nl

Toelatingsprocedure

Het Hoofdvaart College hanteert een transparant toelatingsbeleid. In de bijlage treft u onze toelatingsprocedure:

Aannamebeleid algemeen

Aannameprocedure leerjaar 1

Toelatingsprocedure leerjaar 2 en 3 schooljaar 2019 2020 (zij instroom)

Aanmelding zij-instromers

Wij hanteren de volgende criteria voor de aanname van zij-instromers:

 1. Graag zien we ouder(s) en leerling op de open avond voor zij-instromers op donderdag 17 mei 2018 van 19.00 tot 20.30 uur.
 2. Het aanmeldingsformulier en de onderwijskundige informatie van de huidige school en basisschool zijn in ons bezit.
 3. Tijdens het kennismakingsgesprek met ouder(s)/verzorger(s) en leerling overhandigt de leerling een motivatiebrief en licht deze toe.

Indien er plaats is in de gewenste richting en indien er aan bovenstaande is voldaan, neemt de schoolleiding een beslissing over een mogelijke aanname.

Voor vragen over aanmeldingen zij-instroom kunt u terecht bij de desbetreffende teamleider:
Mevrouw L. Roek: leerjaar 2
De heer M. van Wijngaarden: Economie & Ondernemen, mavo en GTL
De heer D. Engelhart Vakcollege Techniek, Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren en Energie
Mevrouw E. Beers: Zorg & Welzijn

U kunt hen het beste bereiken via info@hoofdvaartcollege.nl of anders via het telefoonnummer van de school 023-5555777.

Onderwijskundig informatieformulier zij-instromers (voor huidige (VO)-school)

Staat je vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op! We zijn te bereiken op: 023-5557777 of via info@hoofdvaartcollege.nl

Pin It on Pinterest

Share This