Leerling ondersteuning

Leerling ondersteuning

Het doel van de leerling ondersteuning is het ondersteunen van die leerlingen waarbij mogelijk het goed afronden van de school bedreigd wordt. De zorg en begeleiding is dus altijd direct gericht op de schoolse ontwikkeling. Indien een leerling intensievere zorg nodig heeft dan is contact met een externe instantie mogelijk. In sommige situaties kan de school verwijzen naar een externe organisatie op het terrein van de jeugd hulpverlening.

De zorg en begeleiding kan bestaan uit:

1. Activiteiten zoals huiswerkbegeleiding, extra aandacht voor vakken (maatwerk), agenda gebruik, begeleiden van de leerling in de klas en de 10 minuten gesprekjes met leerling en ouders worden georganiseerd door de mentor in samenwerking met de overige docenten.

2. Voor de begeleiding van leerlingen met dyslexie is er een dyslexie coach. De inzet van deze coach loopt ook via de mentor.

3. De meer specifieke zorg en begeleiding worden geregeld vanuit het team leerling ondersteuning. Mogelijke activiteiten zijn: specifieke hulp bij vakken (RT), gesprekken met school maatschappelijk werk, gesprekken met de orthopedagoog, diagnostiek, faalangst reductie training, sociale vaardigheidstraining, training planning en organiseren.

Zorg Advies Team (ZAT)

Ter ondersteuning van de leerling ondersteuning is er een Zorg Advies Team (ZAT). Aan dit overleg nemen deel: teamleiders van de school, zorgmedewerkers van de school, schoolarts, leerplicht ambtenaar, Altra jeugdzorg, Bureau Jeugdzorg. Incidenteel kunnen andere hulpverleners die voor een leerling van belang zijn aanwezig zijn. De orthopedagoog is de voorzitter van dit overleg.

De leerlingen die tijdens dit overleg worden besproken gebeurt altijd in overleg met ouders.

Vertrouwenspersoon

Binnen het team leerling ondersteuning zijn er ook een tweetal vertrouwenspersonen in school.

Dit zijn dhr. J. Striegel en mevr. I. Robijn. Zij zijn te allen tijde bereikbaar via e-mail.

Het team leerling ondersteuning bestaat uit:

– Orthopedagoog/coördinatie
– School maatschappelijk werk
– Dyslexie coach
– Intern begeleider
– Vertrouwenspersoon

Van buiten de school zijn betrokken:

– Ambulante begeleiders
– Schoolarts
– Leerplicht ambtenaar

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is in het kader van de wet op passend onderwijs opgesteld. Dit document geeft weer welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften:

 

Hoofdvaartcollege Ondersteuningsprofiel 2016

Bijlage 1 SOP 2016 Hoofdvaart College

Leervorderingen

Vanaf leerjaar 1 meten wij of de leerling de overgedragen kennis en vaardigheden goed oppakt en of hij/zij zich ontwikkelt. Het meten van de leervorderingen doen wij op verschillende manieren met verschillende doelstellingen.

Schoolgids 2016/2017

Brugklas informatie 2016/2017

Leerlingen met Dyscalculie

Leerlingen met een officiële dyscalculie verklaring kunnen gebruik maken van de dyscalculie faciliteiten:

  • Extra tijd bij toetsen(20%)
  • Eindexamen 30 minuten verlenging.

Het kan zijn dat er op de basisschool geen dyscalculie is vastgesteld. Een dyscalculie screening kan plaatsvinden naar aanleiding van een verzoek van de wiskunde/reken docent. Hierbij is het van belang dat de rekenresultaten sterk afwijken van de overige resultaten van de betrokken leerling.

Indien de screening mogelijke dyscalculie uitwijst, worden ouders geadviseerd hun zoon/dochter te laten onderzoeken bij een extern bureau. De kosten voor dit onderzoek zijn voor de ouders.

Leerlingen met dyscalculie krijgen een dyscalculiepas zodat duidelijk is dat ze aanspraak kunnen maken op de extra faciliteiten.

De mentor stelt aan het begin van het schooljaar vast van welke faciliteiten de leerling gebruik gaat maken.

Voor vragen over dyscalculie kunt u contact opnemen met de mentor.

Leerlingen met Dyslexie

Leerlingen met een officiële dyslexie verklaring kunnen gebruik maken van de dyslexie faciliteiten:

  • Extra tijd bij toetsen(20%) – Eindexamen 30 minuten verlenging.
  • Lettertype Arial 12 pt. bij toetsen.
  • Gesproken schoolboeken en voorleessoftware, tijdens de les en toetsen.
  • Spellingfouten hebben geen invloed op de beoordeling als de spelling geen onderdeel is van de toets.

Voor ouders en leerlingen (met dyslexie) van leerjaar 1 worden er 3 bijeenkomsten georganiseerd met het thema dyslexie onderleiding van de dyslexiecoach. Ouders ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.

Het kan zijn dat er op de basisschool geen dyslexie is vastgesteld. Daarom vindt er jaarlijks een screening dyslexie in de eerste klas plaats. Indien de screening mogelijke dyslexie uitwijst, worden ouders geadviseerd hun zoon/dochter te laten onderzoeken bij een extern bureau. De kosten voor dit onderzoek zijn voor de ouders.

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiepas zodat duidelijk is dat ze aanspraak kunnen maken op de extra faciliteiten.

De mentor stelt aan het begin van het schooljaar vast van welke faciliteiten de leerling gebruik gaat maken.

Voor vragen over dyslexie kunt u contact opnemen met de mentor.

Pestprotocol

Pesten komt helaas op elke school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich veilig en geborgen voelt op onze school.

Bekijk hier het pestprotocol.

Peer Support School

Leerlingen zitten op het Hoofdvaart College om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen.

Leerlingen hebben ruimte nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. Voor leerlingen is het Hoofdvaart College niet alleen de plek waar ze lesstof leren, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen.

Om te zorgen voor een dergelijk klimaat op het Hoofdvaart College hebben we o.a. gekozen voor het ontwikkelen van een socialisatie programma die de leerlingen doorlopen tijdens de eerste periode van het eerste schooljaar. Ook zetten we in op het bevorderen van positief gedrag door te werken met ‘Goed Gedaan’ kaartjes en de leerling van de week. Tevens zijn we erg trots te kunnen melden dat we officieel een Peer Support school zijn. Een groep docenten heeft de Peer Support training met succes doorlopen. Deze docenten hebben 14 Peer Leaders opgeleid, leerlingen uit de derde klas, die onze brugklasleerlingen dit schooljaar zullen begeleiden als raadsman of vrouw. Ze zullen de steun en toeverlaat zijn voor individuele leerlingen maar ook activiteiten organiseren en begeleiden voor de mentorklas waaraan zij gekoppeld zijn. De Peer Leaders zullen dit jaar door het invullen van deze rol werken aan een aantal competenties en na een succesvol jaar een certificaat ontvangen. Een voordeel bij het zoeken naar een stageadres en als voorbereiding op een MBO opleiding!

Pin It on Pinterest

Share This