Donderdag 20 december 2018

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),

Na een lange zomer die leek door te lopen tot in november is het nu toch winter geworden. Veel van onze leerlingen hebben dit najaar buiten gepauzeerd. In onze kantine merken wij pas sinds kort dat het winter geworden is.

Het eerste deel van het schooljaar zit er bijna op. Onze leerlingen hebben hard gewerkt en zijn toe aan een welverdiende kerstvakantie. Ook de leraren en de onderwijsondersteunende medewerkers zijn toe aan twee weken loslaten om zich weer op te laden voor het tweede deel van het schooljaar

Op vrijdag 21 december zal er voor onze leerlingen een aangepast lesrooster zijn met kerstactiviteiten.

Op maandag 7 januari hebben de leerlingen het eerste uur vrij.

Het personeel van het Hoofdvaart College en de ISK Haarlemmermeer zal van 8.15 uur tot 9.00 uur het nieuwe jaar gezamenlijk openen.

Het tweede deel van het schooljaar staat in het teken van de verandering van de schoolorganisatie die per 1 februari in zal gaan. Al langer is in onze school gesproken over een meer gewenste organisatiestructuur waarin de aandacht en zorg voor leerlingen meer losgekoppeld gaat worden van andere schoolleidingstaken.

Het Hoofdvaart College zal vanaf 1 februari bestaan uit drie afdelingen met drie teamleiders en daarbij leerlingencoördinatoren. De nieuwe organisatie heeft als doel om de begeleiding en zorg voor leerlingen en personeel meer te splitsen. De teamleiders zullen samen met de leerlingencoördinatoren werken aan de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen. Naast de mentoren zijn straks de leerlingencoördinatoren voor onze leerlingen en ouders de contactpersonen. Iedere afdeling krijgt zijn eigen leerlingencoördinator. We gaan deze nieuwe taak in de school afkorten met LeCo.

De medezeggenschapsraad van het Hoofdvaart College heeft de verandering in de organisatie op dinsdag 4 december goedgekeurd.

Meneer M. van Wijngaarden en meneer D. Engelhart zullen per 1 februari niet meer werkzaam zijn op het Hoofdvaart College. Beide hebben een promotie gemaakt en zijn door de collega’s op het Hoofdvaart College van harte gefeliciteerd. Op dit ogenblik loopt de procedure voor het benoemen van een nieuwe teamleider Techniek en ISK. Ook loopt de procedure voor het benoemen van de leerlingencoördinatoren.

De nieuwe schoolleiding per 1 februari ziet er als volgt uit :

 • Directeur : meneer R. Smink
 • Teamleider 1e en 2e klassen (exclusief klas 2 Techniek) : mevrouw L. Roek
 • Leerlingencoördinator klas 1 en 2 : procedure is nog gaande
  • Mevrouw E. Beers teamleider bovenbouw Z&W en E&O
 • Leerlingencoördinator Z&W : procedure is nog gaande
 • Leerlingencoördinator E&O : procedure is nog gaande
  • Vacature voor de teamleider Techniek en ISK
 • Leerlingencoördinator Techniek : procedure is nog gaande
 • Leerlingencoördinator ISK : procedure is nog gaande

Wij verwachten dat de benoemingen in januari zullen plaatsvinden en wij denken dat wij met de nieuwe structuur voorbereid zijn om de ambities zoals geformuleerd in het nieuwe schoolplan uit te kunnen werken.

In ons nieuwe schoolgebouw zal de nieuwe structuur van de organisatie duidelijk zichtbaar gaan worden. Helaas lopen wij wel een vertraging op in het bouwproces voor ons nieuwe gebouw. Door wet en regelgeving zullen gebouwen maar ook woonhuizen in Nederland veel duurzamer en zelfs circulair moeten worden. Dit proces vraagt van overheden, besturen en directies een extra traject om te gaan voldoen aan de nieuwe normen. Gelukkig heeft de school via het Integraal Huisvestingsplan van de Gemeente Haarlemmermeer een toegezegd budget en is de kavel waarop ons gebouw komt te staan onveranderd.

Van onze examen leerlingen gaat de komende maanden een grote prestatie gevraagd worden. Zij groeien langzaam naar het eindexamen om in april en mei het diploma veilig te stellen.

Onze onderbouw leerlingen kiezen in stapjes hun profiel en er zal door hen hard gewerkt moeten worden om tot goede resultaten te komen.

Ik wens de leerlingen een succesvol tweede deel van het schooljaar toe.

Personele zaken Hoofdvaart College en ISK Haarlemmermeer:

 • Nieuw op school:
 • Mevrouw F. van der Sloot per 1 oktober 2018 docent ISK
 • De heer T. van Vulpen per 12 november 2018 docent Economie
 • De heer M. Molenaar per 1 december 2018 instructeur techniek
  • De heer M. Benzina (receptie, telefoon, administratie) zal m.i.v. 1 januari met pensioen gaan.
  • Mevrouw R. van Velzen (docent ISK) zal per 1 januari Nederlands gaan geven op collega school Het Schoter Scholengemeenschap in Haarlem.
  • Na de kerstvakantie komt mevrouw A. Drenth terug van zwangerschapsverlof. Zij zal haar taak binnen de CO weer volledig oppakken. Hierdoor gaan wij afscheid nemen van mevrouw J. Koppen en de heer B. Zaremba. Zij hebben mevrouw Drenth tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen.

Wat gebeurt er in de afdelingen op het Hoofdvaart:

Een terug- en vooruitblik vanuit de afdeling Techniek

Halverwege het schooljaar is altijd het moment om zowel terug als vooruit te kijken. De afdeling Vakcollege Techniek heeft een bewogen eerste halfjaar gehad en er is dan ook voldoende met u te delen.

Het profiel Mobiliteit en Transport heeft inmiddels zowel in klas 3 als in de examenklas 4 leerlingen die werken aan het examenprogramma M&T. Dit schooljaar is het lokaal T2 verder aangepast en opgeknapt en is er fors geïnvesteerd in gereedschap en materiaal. Het is nu een echt Mobiliteit en Transportlokaal waar de school trots op kan zijn! Lokaal T1, waar de lessen Produceren, Installeren en Energie (PIE) gegeven worden draait sinds de start van het schooljaar, en na de nodige aanpassingen vorig schooljaar, optimaal. Leerlingen werken hier aan hun kennis en vaardigheden voor de branches Installatietechniek, Elektrotechniek en Metaaltechniek. In al deze branches is heel veel en heel leuk werk te vinden en de opleidingen kennen een toenemende mate van populariteit onder leerlingen. Voor de onderbouw klassen Vakcollege wordt momenteel gewerkt aan een nieuw Technieklokaal. Lokaal 001, voorheen gebruikt door de vakgroep Kunstvakken, wordt omgebouwd tot technieklokaal, waar onze leerlingen het vak Techniek en Vakmanschap en de werelden Service en Onderhoud gaan volgen. De afdeling Techniek heeft, als dat klaar is (de verwachting is dat dit voor februari het geval zal zijn) de beschikking over drie prachtige en goed ingerichte lokalen, om de groeiende stroom leerlingen in de Techniek te kunnen plaatsen.

Het team Techniek is onlangs versterkt met de heer Molenaar, zodat we onze groeiende groep leerlingen nog beter kunnen begeleiden. Een vacature staat uit voor nog een docent Techniek. Daarbij wordt er binnen het team Techniek hard gewerkt aan een verdergaande professionalisering. Onlangs heeft het team een leergang Collegiale Consultatie afgesloten. Op de foto onderstaand, ziet u het team Techniek dat trots het laatst behaalde certificaat toont!

Met verschillende werkgevers in de regio werkt team Techniek samen om te komen tot nog betere en kwalitatieve stageplekken. Bij Bouwmensen Midden Holland werken elke maandag 8 leerlingen aan hun keuzedelen uit het examenprogramma en hetzelfde geldt voor 12 leerlingen die dit doen bij bedrijven in de logistieke sector. Daarnaast volgen momenteel alle vierdejaars leerlingen een blokstage van twee weken. De derdejaars volgen in april. De lijst met bedrijven waarmee we samenwerken is lang, en we willen deze samenwerking in de toekomst verder verdiepen.

Dit geldt ook voor de samenwerking met onze partner scholen. Er bestaat al een intensieve samenwerking met het Nova College, waarmee we samen voor onze leerlingen een mooie doorlopende leerlijn Techniek aan het opzetten zijn. Deze samenwerking wordt momenteel uitgebreid met het ROC Airport College en andere VMBO scholen in de regio. Samen zullen wij in de nabije toekomst staan voor sterk Techniekonderwijs!

Afdeling Zorg en Welzijn

Op de afdeling Zorg en Welzijn ervaren we een hele prettige sfeer. De derde klassen hebben in de introductiedagen, onder anderen door Poldersport, een goede kennismaking met de klas gehad en we merken dat er onderling heus wel eens wat gedoe is, maar vooral ook gezelligheid en focus om te leren. De eerste schoolexamens voor de vakken Ma1, CKV, LO en ZW zijn een feit. Ook zullen de derde klassen bezig zijn dit jaar met hun eerste keuzevak.
In de vierde klassen ligt de focus vanaf het begin van het jaar op het schoolexamen. De leerlingen van de vierde klas zijn steeds meer doordrongen van het feit dat alles nu echt meetelt. Ze zijn deze week de deur uit op stage, een mooie manier om echt praktijkervaring op te doen. Veel van de leerlingen zijn al bezocht op hun stageplek of worden deze week bezocht. De bezoekende collega’s vertellen vol trots hoe volwassen onze leerlingen bij de stage zijn. Leuk om te zien!
Na de vakantie is de periode van het schoolexamen erg kort en zullen alle zeilen bijgezet moeten worden richting het behalen van het diploma. Even ter herinnering, de praktijkexamens zijn al in april! In diezelfde periode zullen de derde klas leerlingen op stage zijn.

De afdeling Zorg en Welzijn wenst alle leerlingen en ouders een welverdiende vakantie toe. Fijne feestdagen en een ‘geslaagd’ 2019!

Afdeling Economie & Ondernemen en Mavo

De ouderavond is geweest en nu staat de Kerst en oud -en nieuw alweer voor de deur.

De derde klassen zijn gestart met het maken van hun eerste examenwerk, voor sommigen een wake-up call dat we echt onderweg zijn naar het examen.

De vierde klassen hebben de eerste toetsweek achter de rug. Voor sommige een makkie voor de meeste hard werken, maar de resultaten mogen er dan ook zijn.

Ondertussen dendert het jaar door en zijn wij, als docenten, naast het voorbereiden van de leerlingen op de examens ook bezig met het plannen en organiseren van verschillende excursies…welke…. dat houden we uiteraard nog even geheim.

Namens het team E&O/Mavo een fijne Kerst en goede start van het nieuwe jaar!

Team onderbouw
Ook de leerlingen in de onderbouw hebben een goede eerste periode gehad op school. De start van dit jaar was anders, doordat de eerstejaars leerlingen op kennismakingskamp zijn geweest. Wij kijken met elkaar terug op een zeer geslaagd kamp. Het was een driedaags kamp dat plaats vond bij slot Assumburg in Heemskerk. Een mysterieuze locatie zoals u hiernaast kunt zien.

Leerlingen, mentoren en docenten hebben elkaar snel leren kennen, hebben geoefend met samenwerken, sporten en hebben vooral veel lol beleefd met elkaar. Het kamp is een unieke manier om je schoolcarrière te starten. Wij zijn dan ook zo tevreden met dit kamp dat we dit volgend jaar weer zullen organiseren.

Naast de mooie start met het kamp hebben de eerstejaars ook al een aantal goede activiteiten afgerond in periode 1. Zij hebben allemaal de cursus Rots en water gevolgd en een certificaat gekregen als herinnering. Ook hebben ze de ICT-cursus gehad zodat zij goed voorbereid zijn op het werken met de laptop in de volgende periodes. Op dit moment zitten we midden in periode 2. De leerlingen zijn in periode 2 gestart met de eerste oriëntatie op onze werelden van beroep. Elke periode tot aan de zomer volgen de leerlingen twee werelden van beroep. Zo krijgen zij een goede indruk van hun talenten en voorkeuren. Wij wensen de leerlingen veel plezier toe tijdens deze lessen.

Alle onderbouwklassen hebben prachtige diversiteitsdagen gehad tijdens de projectweek. In die dagen volgen zij allerlei workshops en gastlessen rondom het thema diversiteit. Zij leren wat diversiteit is en maken kennis met diversiteit bij mensen om hen heen. Zo komen oud-leerlingen vertellen wat zij hebben meegemaakt of bijvoorbeeld vertellen hoe het is om te leven met een handicap. Applaus voor de organisatie!!!! Mevrouw Bohan en mevrouw Held zorgen er elk jaar weer voor dat dit waardevolle dagen zijn. Ook dit jaar was het een groot succes!

De tweede klassen hebben de afgelopen weken een eerste belangrijke keuze gemaakt voor hun profielkeuze. In periode 3 en 4 volgen zij één wereld van beroep minder of stappen zij over naar Techniek.

Na de kerstvakantie volgt de volgende keuze, namelijk de profielkeuze voor leerjaar 3. Dit is een spannende keuze, gelukkig hoeven zij die niet zomaar te maken. Zij krijgen hulp van hun loopbaancoach, gaan naar het CHOICE-evenement in Haarlem waar zij kennismaken met de MBO-opleidingen en zij gaan nog, of zijn al op bliksemstage geweest. Wij hopen dat zij met deze hulp tot een goede keuze zullen komen.

Voor nu staat er een welverdiende vakantie voor de deur. Het team onderbouw wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

 Team ISK
De eerste toetsen zijn weer gemaakt en de ouderavond is weer geweest. In het begin van het jaar waren er 4 klassen, nu zijn dat er 5. Er komen nieuwe leerlingen binnen, maar in januari gaan de eerste leerlingen ook alweer weg.

De leerlingen die dit jaar zijn begonnen spreken hun eerste woordjes Nederlands. Ze hebben voor het eerst toetsen gemaakt en leren Nederland stap voor stap kennen. We hopen dat ze zich veilig en welkom voelen op de ISK.

Andere leerlingen zitten al langer op de ISK en hebben de uitslag van de toetsen gekregen. Op de ouderavond hebben zij gehoord welk advies ze krijgen voor hun volgende school. Dit is het moment om na te denken: Blijf ik werken zoals ik nu doe? Of moet ik meer gaan lezen? Moet ik gaan sporten of moet ik op zoek naar een bijbaan? Wat kan ik nog meer doen om in het volgende jaar zoveel mogelijk Nederlands te leren?

En in 2019 gaan er weer veel leerlingen naar een nieuwe school. Zij moeten een nieuwe opleiding kiezen. Om goed te kunnen kiezen gaan ze in januari en februari naar open dagen, ze gaan meelopen op een nieuwe school of ze gaan stage lopen. Door de mentoren en de decaan worden ze geholpen bij het maken van een goede keus.

Maar nu eerst genieten van de vakantie. Namens alle docenten van de ISK een fijne Kerst en een gelukkig Nieuwjaar!

 Werving

Ook dit jaar is na de herfstvakantie de wervingsperiode weer van start gegaan. Collega’s zijn op bezoek geweest bij de basisscholen om hen te informeren over onze school en de aankomende spannende overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Dit jaar organiseren wij ook weer de doe-middagen. Basisscholen komen dan een middag bij ons op bezoek om kennis te maken met onze profielen. Zo krijgen zij EHBO-les bij Zorg & Welzijn, oefenen zij met een telefoongesprek bij Economie & ondernemen en maken zij hun eerste werkstukje bij Techniek. Deze middagen zijn intensief en daar kunnen wij als docenten veel hulp bij gebruiken. Wij zijn dan ook steeds weer blij met de hulpleerlingen uit leerjaar 2, 3 en 4 die de groep8-leerlingen begeleiden tijdens deze middagen.

In januari gaan wij door met de doe-middagen en hebben wij op vrijdag 1 februari en zaterdag 2 februari het open huis.

Wij hopen dat met deze inzet van éénieder wij in juni weer een grote groep nieuwe leerlingen mogen ontvangen.

Samenwerking met NOVA:

Het Hoofdvaart College werkt nauw samen met het NOVA college aan doorlopende leerlijnen in de verschillende onderwijsprogramma’s. Zo is de afgelopen maanden extra aandacht besteed aan de overstap van het Hoofdvaart met een VMBO-diploma naar het NOVA college. Komend voorjaar zal het voor een aantal studenten opnieuw mogelijk worden om al voor de zomer te starten aan een programma dat leerwinst en tijdwinst kan opleveren. Betreffende leerlingen zullen via hun teamleider geïnformeerd worden.

Openen van je kluisje wanneer je je schoolpas vergeten bent:

Het komt regelmatig voor dat leerlingen hun schoolpasje vergeten. Dit is onhandig omdat je op dat moment niet bij je spullen kan komen. Het lijkt dan makkelijk om even naar de conciërge te gaan met het verzoek om het kluisje te openen. Als dit te vaak voorkomt, kost het de conciërges veel tijd, die tijd gaat af van andere werkzaamheden. Daarbij is het zomaar openen van een kluisje ook risicovol. Er zijn zelfs leerlingen die een kluisje van een andere leerling geopend willen hebben omdat daarin hun spullen opgeborgen liggen. De conciërges mogen niet zomaar zonder controle een kluisje openen. Het openen van een kluisje dat niet op jouw naam staat, is niet toegestaan. Het kan dus zijn dat je moet wachten en lestijd gaat missen, die lestijd moet je later weer inhalen.

Zorg dus altijd dat je je kluispasje bij je hebt!

Jaaragenda tot de voorjaarsvakantie 2019:

Data Activiteit
15 januari Informatie avond voor ouders van groep 8
16 -, 17 – en 18 januari Rekentoetsen leerjaar 4
17 januari Choice voor leerjaar 2 en ISK 2 en – 3
23 januari Doe-middag open inschrijving
1 – en 2 februari Open Huis
4 – t/m 8 februari Projectweek 2
4 – t/m 9 februari Wintersport (leerlingen uit verschillende klassen)
11 februari Informatie avond voor ouders van groep 8
12 februari – studiedag Leerlingen vrij behalve de leerlingen die op wintersport zijn geweest. Zij moeten eventueel toetsen inhalen.
18 – t/m 22 februari VOORJAARSVAKANTIE

 

Ik wens alle leerlingen en ouders, mede namens alle medewerkers van het Hoofdvaart College, een fijne vakantie en goede feestdagen.

R.Smink

directeur Hoofdvaart College

Pin It on Pinterest

Share This