De Telegraaf heeft op dinsdag 26 februari ’19 een artikel gepubliceerd over een van de medewerkers van het Hoofdvaart College. Als gevolg daarvan is de afgelopen dagen sprake geweest van veel media-aandacht. Hoewel het College van Bestuur merkt dat er behoefte is aan meer informatie over deze zaak, kunnen (en willen) wij over deze kwestie alleen het onderstaande kwijt.

In de maand januari is er op het Hoofdvaart College onrust ontstaan rondom een vermeende uitspraak van een medewerker ten opzichte van leerlingen uit de onderbouw. In het belang van deze leerlingen, de betrokken medewerker en de school is een time-out ingesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd en wat het passende vervolg daarop zou kunnen zijn. Daarna is het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep, waartoe het Hoofdvaart College behoort, in gesprek gegaan met zowel de medewerker als de schoolleiding. Daarbij werd duidelijk dat het verschil van inzicht groot is over hetgeen zich heeft voorgedaan en dat het onderlinge vertrouwen tussen medewerker en schoolleiding in ernstige mate is beschadigd. Tussen medewerker en schoolleiding zal op korte termijn een mediationtraject starten met een onafhankelijke en onpartijdige mediator om vast te stellen wat het best mogelijke vervolg kan zijn voor zowel de medewerker als de school. Het is onjuist dat de medewerker een sanctie zou zijn opgelegd, zoals door sommige media wordt beweerd. Wel is hij tijdelijk vrijgesteld van zijn werkzaamheden op de school.

Wij betreuren het zeer dat de betrokken medewerker aanleiding heeft gezien om, ondanks het geschetste traject, actief de publiciteit te zoeken, en met name de wijze waarop dit is gebeurd. De medewerker betrok vroegtijdig een belangenbehartiger bij de zaak en het gesprek met het College van Bestuur, zonder daarbij kenbaar te maken dat het ook een journalist van de Telegraaf betrof. Deze journalist heeft de kwestie daarna in de openbaarheid gebracht. Mede als gevolg van deze werkwijze heeft de zaak een politieke lading gekregen die niet past bij de feitelijke situatie.

Sommige media hebben het beeld doen ontstaan dat medewerkers niet de vrijheid genieten om zich uit te laten en dat zij bovendien onvoldoende worden gesteund door de schoolleiding en het College van Bestuur. Dit beeld is onjuist, en doet in het geheel geen recht aan de bijzonderheden die er in deze zaak spelen. Om privacyredenen kunnen wij op deze bijzonderheden verder niet ingaan. Wel willen wij kwijt dat in deze zaak een rol speelt dat leerlingen zich op school binnen een veilige en vertrouwde omgeving moeten kunnen ontwikkelen, waarbij van medewerkers een professionele houding wordt gevraagd.

Het Hoofdvaart College is een openbare school die wordt bezocht door leerlingen met verschillende achtergronden. De school staat bekend als een prettige en goede school, en geniet een solide reputatie op het gebied van sociale veiligheid. In de lessen waarin maatschappelijke thema’s worden besproken, is ruimte voor een ieder om meningen en opvattingen te delen. Natuurlijk met respect en vanuit de gedachten van openbaar onderwijs.

Het College van Bestuur is trots op alle medewerkers en leerlingen van het Hoofdvaart College die de afgelopen dagen onder hectische omstandigheden hebben gezorgd voor een zo normaal mogelijke gang van zaken. Zij hebben daarin gezamenlijk een excellente prestatie geleverd en het College van Bestuur bevestigt graag nogmaals het vertrouwen dat er is in de leerlingen, medewerkers en schoolleiding.

Tot slot merken wij op dat wij er nog altijd vertrouwen in hebben dat het geschetste traject zal resulteren in een passende oplossing voor zowel de betrokken medewerker als voor de school.

Pin It on Pinterest

Share This